Skip to main content
İletişim Araçları

Mesajlar

By Mart 23, 2022Mayıs 24th, 2023No Comments
Mesaj Kodu Mesaj, Slogan, Etiketleme (Tag)
05 Canlı ve Cansız Bütünü’nün çıkarlarını gözetici bencillik” kavramının somut karşılıklarını anlamak ve anlatmaya yarayabilecek birkaç maksim:

  1. Canlı ve cansız bütününün sürdürülebilirliği, kamu yararının yeni (post pandemi) yorumudur
  2. Bildiğimiz ve henüz bilmediğimiz tüm canlı ve cansız varlıklar (yani her şey) bir bağlantılı bütün olarak, sürekli olarak o bütüne uyum göster(e)meyenleri içinden atıp, yeni dengeler oluşturabilecek yeni varlıklar oluşturup yeni bütünlüğü sürdürüyorlar”. “Herhangi bir canlı veya cansız varlığın görmezden gelinebilecek her hakkı, o varlıkla denge halindeki diğerlerince yeni bir denge oluşturulana kadar, bütünü oluşturan diğer varlıklardan bir süre içinde orantısız biçimde geri alınır.”
  3. “Gözetilmesi adet olmamış bir hakkın gözetilmeye başlanması, halkın olası tepkileri nedeniyle o hakka karşı ayrı bir olumsuz tutuma yol açabilir. Buna göre, gözetilecek her hak, ilgili paydaşlar nezdinde etkili biçimde tanıtılır; bu amaçla gerekli harcama payları bütçeye konulur.”
07 Adil Yaşam ilkelerinin benimsenmesi

Bütünü oluşturan sonsuz sayıda öğeden birisi olan insanın onayına bağlı olmaksızın, şu ilkeler kendini dayatmaktadır:

 • “Canlı ve cansız bütününün sürdürülebilirliği, kamu yararının yeni (post pandemi) tanımıdır”.
 • “Bildiğimiz ve henüz bilmediğimiz tüm canlı ve cansız varlıklar (yani her şey) bir bağlantılı bütün olarak, sürekli olarak o bütüne uyum göster(e)meyenleri içinden atıp, yeni dengeler oluşturabilecek yeni varlıklar oluşturup yeni bütünlüğü sürdürüyorlar”. Bu bütünlüğün herhangi bir öğesinin görmezden gelinebilecek her hakkı, o varlıkla denge halindeki diğerlerince yeni bir denge oluşturulana kadar, bütünü oluşturan diğer varlıklardan orantısız da olabilecek biçimlerde geri alınır.
 • “Gözetilmesi adet olmamış bir hakkın gözetilmeye başlanması, halkın olası tepkileri nedeniyle o hakka karşı ayrı bir olumsuz tutuma yol açabilir. Buna göre, gözetilecek her hak, ilgili paydaşlar nezdinde etkili biçimde anlatılmalıdır.
08 Covid19 pandemisi verdiği zararların yanısıra, yararlı sayılabilecek bir işlev de gördü: Tüm dünyaya “insanın tek başına egemen olmadığını, olamayacağını, sessiz de olsalar tüm canlı ve cansızlarla birlikte, karşılıklı ihtiyaçlarımıza saygı içinde yaşamanın “yeni adil’i” kurmak zorunda olduğumuzu” ilan etti. Bu proje, “yeni adil’in Belediye ayağı”dır.
10 Eğer insanlardan, binlerce kavram içinden ancak ve yalnız birkaç tanesini yaşamlarına rehber almaları istenseydi, bunlardan birisi de Çıkar Çelişkisi (Conflict of Interest) kavramı olurdu (tıklayınız).

Kamu hizmeti yapanlar (belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, bürokratlar ve özel sektörde çeşitli düzeyde yöneticilik makamlarındakiler) aslında sadece tek görev yaparlar: Kamu Yararını koruyup kollamak.

Eğer bu görevlerini kısmen veya tamamen değiştirip, “kamu yararıyla birlikte veya yalnızca kendi çıkarını da koruma” yoluna saptıklarında o toplum yıkım sürecine girmiş demektir. Bu kavramı içselleştirmiş insan malzemesi, kamu yönetiminin temel malzemesidir.

11 Dünyanın En Geniş Gönüllü Grubu ile En Büyük Değişim Projesi olarak lanse edilebilecek bu proje Türkiye’deki tüm kurumlar açısından bir örnek olabilecektir.
15 Canlı ve cansız tüm varlıklar, birbirleriyle dayanışma içinde varlıklarını sürdürebilen, aralarında bir üstünlük ilişkisi bulunmayan, sadece farklı oldukları söylenebilecek varlıklardır.
20 İnsanın en üstün varlık olduğu inancının yanlışlığı, pandemi vbg durumlarda çok daha net anlaşılabilir. Nitekim din konusunda güvenilir kaynaklar eşrefi mahluk söyleminin yanlışlığını vurguluyor (Prof. Mustafa İslamoğlu gibi)
25 Tüm varlıklar arasında bir “üstünlük“ yarışması yapılacak olsa hangi ölçütün seçilmesi tartışmasız doğru olurdu? Biraz düşününce böyle bir ölçütün olmadığı, dolayısıyla da üstünlük kavramının geçerli olmadığı anlaşılabiliyor.
30 İnsanların çoğunun sorgulamaktan kaçındığı “insanın üstünlüğü” dogması için ölçüt olarak mesela zeka alınacak olsa Yeni Kaledonya Kargası’nın zekası nasıl açıklanacak?
35 Arıların yok olması halinde doğabilecek kıtlık dahi insan üstünlüğü dogmasının içi boş bir balon olduğunu gösteriyor.,
40 İlkel topluluklar birlikte yaşam içinde dayanışmanın öneminin modern insandan daha fazla farkında olup, yaşamlarını buna göre düzenlemişlerdi de hangi kök neden, andropocentric (insan odaklı) yaşamı egemen kıldı?
45 Altın soru şudur: İnsan odaklılığa göre düzenlenmiş çevreye hangi tohum(lar) ekilirse, makul bir süre içinde “karşılıklı haklara saygının egemen olduğu bir yaşam”a dönüşecek bir çevre oluşabilir? İnsanlar bu değişime nasıl ikna edilebilir?
50 Tahripkar (yıkıcı) bencilliğin ilacı dayanışma olduğuna göre, dayanışma araçlarının yaygınlaştırılması yıkıcı bencilliği de azaltır. Doğada dayanışma ile birbirinin yaşamını kolaylaştırma çok yaygındır.
55 Belediye yönetim kadrolarında işe alınacak kişiler alacakları oryantasyon eğitimlerinde şu konularda güvence vermeye davet edilecekleri konusunda bilgilendirilirler ve sonrasında tek yanlı etik güvenceleri yazılı olarak vermeleri istenmektedir.

 1. Yönetimim altındaki kişiler arasında din, mezhep, siyasi görüş, cinsiyet ve bireysel tercih ayrımı yapmayacağım. ve/ya
 2. Canlı, cansız tüm varlıkların doğalarından kaynaklanan haklarına saygının yükselip yaygınlaşması için çaba harcayacağım. ve/ya
 3. Kendisine ayrıcalıklı davranılmasını isteyen hizmet alıcılardan, bu taleplerini yazılı olarak vermelerini isteyeceğim. ve/ya
 4. Kendisine ayrıcalıklı davranılmasını isteyen hizmet alıcılarının taleplerinin yerine getirilmesini isteyen üst, amir ve/ya kişilerin bu isteklerini yazılı olarak vermelerini isteyeceğim. ve/ya
 5. Görevim nedeniyle korumak zorunda olduğum çıkarlar ile şahsi çıkarlarımın çatışmamasına özen göstereceğim; çatışması halinde görevimden ayrılacağım. ve
 6. Kurum dışı tek yönlü taahhüt örnekleri (trafik gönüllüleri vb..) oluşumuna çaba harcanması ve
 7. İç motivasyon çoğu zaman daha etkili yaptırım sağlar.
60 http://tinaztitiz.com/wp-content/uploads/2012/05/HHPB_taahhut.pdf adresindeki etik güvence seçimler sırasında Belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimine girecek olanlarca yazılı olarak verilmektedir.
70 Belediye’ye mal ve hizmet sunanlara şu etik güvence imzalatılmakta ve kamu oyuna ilan edilerek tüm İstanbulluların denetimlerine sunulmaktadır: “https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=396 ve “İş ilişkilerimde siyasi kimliğimi hiçbir şekilde bir baskı aracı olarak kullanmayacağım
75 Aşağıdaki tek yanlı etik güvencelerin, Belediye’den hizmet alan tüm yurttaşlar (hemşehriler) tarafından taahhüt edildiğinin varsayıldığı yaygın şekilde duyurulmaktadır:

 1. Hiçbir kamu görevlisinden şahsıma ayrıcalıklı davranılmasını istemeyeceğim. ve
 2. Hizmet taleplerimde siyasi kimliğimi hiçbir şekilde bir baskı aracı olarak kullanmayacağım. ve
 3. Hiçbir kamu görevlisine, sunacağı hizmet karşılığında hediye vb isimler altında karşılık önermeyeceğim / sunmayacağım. ve
 4. Hizmet alan ve  sunanların verdikleri etik güvencelerin denetimlerine, aktif olarak katılacağım.
80 Belediye mensupları, Belediye’ye mal ve hizmet sunanlar ve Belediye hizmetlerinden yararlananların kavram dağarcıklarına şu kavramlarlar yerleştiğinde, giderek daha adil bir hizmet alış verişi ortamı doğacaktır:

 1. Adil Hizmet: Belediye hizmetlerini sunan, kullanan ve bunların maliyetini ödeyenler (tüm yurttaşlar) arasındaki denge kastediliyor. Dengenin ön koşulu, bu üç taraftan hiçbirisinin kamu yararı içermeyen bir çıkar sağlamaması; diğer yandan da yine hiçbirisinin hak ettiği yarardan mahrum kalmamasıdır.
 2. Bencillik (egoizm) genel anlamıyla bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ile ilgilidir. Genel olarak iki tür bencillik söz konusudur: Gözetici veya yıkıcı bencillik. Egoizm ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:
  1. Psikolojik bencillik: Bireylerin her zaman kendi çıkarları için hareket ettiği savunan doktrin,
  2. Etik (ahlaki) bencillik: Bireylerin her zaman kendi çıkarlarına uyan şeyi yapmalarının doğru olduğunu savunan doktrin.
  3. Gözetici (rasyonel) bencillik: İnsanların -diğer varlıkları da gözeterek-  kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin rasyonel olduğunu savunan doktrin. Bkz. https://www.wikiwand.com/tr/Egoizm
  4. Yıkıcı bencillik: Kendi çıkarlarını, başkalarının çıkarlarını çiğneme pahasına gözeten bencillik türü. Yapıcı (rasyonel) ve yıkıcı bencillik arasındaki sınırı belirleyen, başkalarının da çıkarlarının gözetilip gözetilmediğidir. Birlikte varolma (co-existence) bu ayrıma göre oluşmaktadır.
  5. Egotizm: Kişisel özellikleri hakkında şişirilmiş bir ego ve kendini beğenmişlik, kendi önemine dair güçlendirilmiş bir vizyonla ayırt edilen önemine sahip olma. Bu terimle karıştırılabilecek bencillik (egoizm) ise, başkalarını değil kendi çıkarını düşünmek anlamındadır.
 3. Ahlak dışılık: Ahlaki (bkz. https://www.kavrammutfagi.com/kavram/ahlak) çerçeveye uymayan anlamında olup yereldir.Kimi ahlak kuralları evrensel etikle paralel iken, töre kaynaklı ahlakın bazı kuralları evrensel etik tarafından kapsanmayabilir.
 4. Hak:  “Kendi haklarını, bütün varlıkların hakları ile birlikte gözetme”. Türkçede şu an kullandığımız “hukuk (حقوق)” kelimesi esasen Arapça “hak (حق)” kelimesinin çoğuludur ve “haklar” anlamına gelmektedir (hak sözcüğünün kökü olan hk ise “kazımak” anlamında olup, muhtemelen kil, taş vb tabletlere kazınarak kalıcı hale getiriliş kuralları ifade ediyor. (Prof. K.Gözler’in web sitesindeki açıklamalarından alıntıdır).
 5. Kul hakkı: “Var olan her şey”  anlamındaki “kul” kavramı, Prof. Saim yeprem’in http://bit.ly/3r9stEY  adresindeki belgesine dayalıdır. Bu haliyle dini bir kavram olmaktan çok, her tür seküler görüş sahibinin de sahip çıkabileceği bir kavramdır. Ayrıntılı tanım için tıklayınız.
 6. Soru Konferansı®: https://bityl.co/6NdJ adresinde açıklanan, sorunların önce doğru sorulara çevrilip, sonra da o sorulara ortak akılla cevap aranmasına dayalı bir sorun çözme yöntemidir.
 7. Ortak akıl: https://www.kavrammutfagi.com/kavram/ortak-akil adresinde açıklanan, birden fazla kişi arasında uzlaşı aramaya dayalı bir sorun çözme yöntemidir.
 8. Birleşik Akıl: https://www.kavrammutfagi.com/kavram/birlesik-akil adresinde açıklanan, birden fazla kişinin akıllarından, herbirinin ve hepsinin akıllarından daha yetkin bir akıl üretimine dayalı bir sorun çözme yöntemidir
 9. eBeyin Fırtınası: Bulut üzerinde tanımlanmış ve web adresine sahip herkesin erişerek üzerine düşüncelerini yazabileceği bir Ortak Erişimli Belge üzerinde yapılan beyin fırtınasıdır. Örnek için bkz. https://ggle.io/3yHP
 10. Bağlantısal Bütünlük / Bütünsellik (tıklayınız): Canlı ya da cansız tüm varlıkların, birlikte bir bütün halinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla aralarında kurdukları  dayanışmalı  ilişki sistemine verilen addır.
 11. Mesaj – Kanal Matriksi (kitapçığı): Geniş ve kozmopolit kitleleri belli amaçlar (tutum ve davranış değişikliği gibi) doğrultusunda etkilemek için, çok sayıda erişim kanalından, hedef kesimlere uygun mesajların sistemli olarak iletilerek akıllara yer etmesi sağlanabilir.

Bu amaçla, bu listede görüldüğü gibi kitlelere erişmesi öngörülen mesajlar belirlenir. Bir yandan da yararlanılabilir durumdaki mesaj kanallarının “neler” olabileceği, bu kanalların “hangi amaçla” kullanılabileceği, “hangi mesajın hangi kanallardan” iletileceği ve nihayet bu konuda “kimin ne yapacağı” bir matrikste işaretlenir. (örnek için tıklayınız)

 1. Çıkar Çelişkisi (Conflict of Interest): Tıklayınız 
 2. Strateji: Birbirini ters yönde etkileyen öğeler arasındaki bu açmazı kırabilecek nitelikteki çözümler olup, halk arasında giderek bu anlamını kaybetmiş, yol, yöntem vb anlamlarda kullanılır olmuştur. Tıklayınız.
 3. Değişim: En çok ve en rahat kullanılan ve de en çok direnişle karşılaşan süreçtir. Tıklayınız
85 Yaşamlarımız sürekli öğrenmekle geçer. Ama öğrenme ihtiyaçlarımızı her zaman kolay gideremeyiz; çünkü uygun öğretmenleri bulamayabiliriz. Daha doğrusu bu kadar çok öğrenilecek şey için öğretmen bulmak zordur.

Bu nedenle bu çağa Öğrenme Devrimi Çağı deniliyor. Bu çağın en güçlü araçlarından birisi ise Toplu Öğrenme yöntemidir. Akil Nasreddin’in (yabancılar öyle adlandırıyor) “bilenler bilmeyenlere öğretsin” metodu budur. Tıklayınız

90 Belediye’ye mal ve hizmet sunanlara mesajlar:

 1. Alıcınız Belediye olarak görünse de esas alıcı yurttaşlar, yani kendinizsiniz. Her sunduğunuz değer kendinize, her sunduğunuz eksik değer yine kendinizedir.
 2. Çalışma odanıza çocuklarınızın resimlerini asın. Karar vereceğiniz zaman o fotoğraftaki çocuklarınızın gözlerine bakın. Yaptığınız işlerden dolayı sizinle gurur mu duyacak yoksa utanacak mı?”
 3. Yıkıcı bencillik bir ahlak sorunudur
95 Belediye’nin hizmet sunduklarına (hemşehriler) mesajlar:

 1. Yıkıcı bencillik bir ahlak sorunudur
 2. “Size en iyi hizmeti verebilmem için bana yardımcı olur musunuz?”- Hizmet alanların yapması gerekenlerle ilgili kurallar, uygulamalar.
100 Belediye mensuplarına mesajlar:

 1. Çalışma odanıza çocuklarınızın resimlerini asın. Karar vereceğiniz zaman o fotoğraftaki çocuklarınızın gözlerine bakın. Yaptığınız işlerden dolayı sizinle gurur mu duyacak yoksa utanacak mı?”
 2. Herhangi bir konuda bir karar verdiğinizde lütfen şunu aklınızdan geçirin: “Bu kararımla herhangi bir varlığa (haklarına) zarar veriyor muyum?”
 3. Yıkıcı bencillik bir ahlak sorunudur.
105 Adil Hizmet anlayışının sloganlarından  biri de:  “Yıkıcı bencilliğe dur de
110 Bencillik – Güvensizlik – Ahlak dışılık arasında ilginç bir örüntü vardır.  https://vimeo.com/536856441 adresindeki kısa klip bunu gayet net açıklıyor.
115 Aidiyet duygusu birçok sorunu oluşmadan önleyebiliyor. Aidiyet duygusu ise “ canlı ve cansız bütün varlıkların haklarına özen gösterilmesi, sevgi ve şefkat beslenmesi” çerçevesinde oluşturulabilir.
120 (Bu konuda Hollanda’da VOG Davranış Sertifikası veriliyor. Bkz. How do I apply for a certificate of conduct (VOG)? | Government.nl)
125 Tüm varlıkların yararlarının dengeli olarak gözetilmesi” ilkesinin, yaşamlarımızın olağan akışı içinde kolay gerçekleşebilmesi için birkaç maksim ilke bulunup bunların iletişimlerinin yapılması. Örneğin şunlar bazıları olabilir:

 1. Bir şey tüketiyorsam az ya da çok bir şeylere zarar verebiliyorum. O zararı ve paydaşlarını farket ve her defasında azaltmaya çalış.
 2. İhtiyacın üstünde kendine ayırdığın her alan diğerinin alanını daraltır.  Öyleyse kendi yaşam alanını oluştururken, mevcudun yaşam alanını da düşünerek hareket et ve tüm varlıkların yaşam alanını koru.
 3. Evrende yalnız değiliz, dünyayı ise 8 milyar kişi ve türlü canlı ve cansızla paylaşıyor isek, bu anlayış bizi hayatta sorumlu kılar. Anlamı olan hayatta, anlamsız bir duruş, yanılsama olsa gerek.
 4. Bugün dünyada bildiğimiz hayvan nüfusunun %4 ü vahşi doğada, geri kalanlar ise insan için yetiştirilen türler (David Attenborough, Gezegenimiz belgeseli)
 5. Diğer örnekler
130 Merhamet marazdan değil, merhamet ve acz sinyallerinin ayırt edilemeyişinden kaynaklanır. Elinde çeşitli düzeylerde güç bulunduran ve bunu gerektiğinde (haklı nedenlerle) kullanmaktan çekinmeyen kişilerin, merhamet (Ar. rhm, kucaklama, şefkat) göstererek de kanıtlamaları gerekir.
135 “Rüşveti/kayırmayı” zararlı görmeyen kişinin  argümanları nelerdir?
Herkes alıyor/veriyor – Buna her şeyden çok ihtiyacım var- Yukarıdan gelen emir- Ne fark eder?-…
140 Ayakları üzerinde durabilen çocuklar ve erişkinler yetiştirmek iyi bir deprem hazırlığıdır. Bu bağlamda kullanılabilecek mesaj özleri şunlar:

 1. Uyansin da Büyüsün Ninni!
 2. Kendimce Değil Kendince Yap Evladım!
 3. Hayat Kolay Değil Anne; Hayatimi Kolaylaştirma!
 4. Beni Zorluklara Hazirla. Birak, Ayağima Taş Değsin!
 5. Yaptiğin Banaysa Öğrendiğin Kendine J (Eskiye İroni)
 6. Denemeden Asla!
 7. Bir Deneme Bin Göstermeden İyidir J
 8. Ebeveynlerin  Sobelenme Vakti, Artik Özgür Eller İş Başinda.
 9. Müdahale Değil Kontrol!
 10. Çocuklara Kontrollü Serbestlik Zamanı!
 11. Düş. Yeter Ki Koş!
 12. Sen Yok Olduğunda O Var Olabilecek Mi?
 13. Sence Ne Kadar Hazir, Yalnizken Başarmaya?
 14. Modern İnsan Risk Bilinci Yüksek İnsandir.
 15. Tehlikeler Her An Başina Gelebilir; Bertaraf Ve Önlem Kabiliyetlerini Geliştir!
 16. Korku Toplumu Korkaklardan Oluşur. Korkularinla Yüzleş!
 17. Evhamla Değil; Gözlemle Büyüt!
 18. Ben Kozadaki Kelebeğim! Birakin Kanatlarimin Büyüklüğünü Göreyim…
 19. Kanatlarim Ruhumda. Onu Benden Çalmayin!
 20. Okulda Çalişkan, Evde Tembel Olmasin!
 21. Evladina Sahip Çik Ama Sahibi Gibi Davranma!
 22. Sinava Değil Hayata Hazirla! Baş Ettikçe Baş Etmeyi Öğrenir.
 23. Çocuklari Kabullenilmiş Koruma Tuzağindan Kurtar, Ona Önce Sen İzin Ver
 24. Koru Kolla, Engel Olma!
 25. Gözet Ama Müdahil Olma!
 26. Çocuğuna Gerektiğinde Çevrimdişi Olmayi Bil!
 27. Önünde Arkasinda Sağinda Solunda Her Yerde Seeen! Ama Bikti Artik Senden 🙂 (Şarkıya İroni)
 28. Mini Mini Birler Olmasin mı Yetişkin Bireyler?
 29. Biraktiğin Yerde Durmaz, Çok Fazla Müdahil Olma Yoksa Çocuğun Adam Olmaz!
 30. Sev Seyret, Gör Gözet Yaşasin Serbestiyet!
 31. Geliştiren Ebeveynlere Şu Anda Ulaşilamiyor. Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyin 🙂
 32. Velilerin İhtirasları MI Çocukların İhtiyaçlari MI?
 33. Afete Hazirlik Evde Başlar!
 34. Disasters don’t plan ahead, you can. Ready.gov/Plan
Slogan ve Etiketlemeler için tıklayınız: https://bit.ly/39QoKFS

Fikirlerinizi Paylaşın.

Formu kullanarak düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir ve bu içeriği geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Leave a Reply